Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin Faaliyet Alanları:

Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Spora katılım ve halk sağlığı ilişkisi içerisinde halk sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere yönelik araştırmalar yapmak.

b) Spor yapan bir toplumun geliştirilmesini sağlamak amacı ile iç ve dış paydaşlar ile iş birliği yapmak.

c) Toplumun spora katılım, spor-sağlık ilişkisi konularında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar; kurs, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversite öğrencilerinin spor yapma alışkanlığı kazanmaları, öğrencilerin spor bilimlerinin farklı alanları hakkında bilinçlenmeleri ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçlar doğrultusunda eğitsel faaliyetlerde bulunmak, spor bilimleri alanlarında çalışmak isteyenleri desteklemek.

d) Spor bilimleri alanlarında hizmet almak üzere başvuran bireylere, iç ve dış paydaşlara çağdaş, bilimsel ve güvenilir bir şekilde talep edilen hizmeti sunmak.

e) Spor bilimleri alanında istihdam edilecek personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri için spor bilimleri araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.

f) Spor bilimleri alanlarındaki tüm faaliyetlerin (eğitim, araştırma, uygulama) Türkiye’deki kalitesinin korunması ve geliştirilmesi için iç ve dış paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak.

g) Ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında Rektörün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

h) Üniversite bünyesinde sporla ilgili branşlarda eğitim gören öğrencilerin uygulama alanındaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, spor bilimleri alanında araştırmalar yapmak, lisans ve lisansüstü programlara ve araştırmalara bilimsel kaynak, katkı ve destek sağlamak.

ı) Profesyonel ve amatör sporculara yönelik beslenme, sağlıklı yaşam, antrenman programları düzenlemek ve uygulamak; tüm spor branşları ile ilgili federasyonlarla iş birliği yapmak, bu branşlarla ilgili yaz kış spor okulları, sertifika programları, akreditasyon, kurslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bu branşlarla ilgili olarak spor bölümü öğrencilerine staj imkanı sağlamak; çocuk, genç ve yetişkinlere spor eğitimi vermek.